Сделки с недвижими имоти

Ние извършваме цялостно правно обслужване - от изготвяне на писмо за намерения за придобиване на определен имот и/или имоти, проверка на собствеността на имотите чрез анализ на придобивния метод на същия, владението, ползването и разпореждането с имота, наличието на вещни и/или облигационни тежести върху имота, както и наличие на претенции от страна на трети лица спрямо същия.

Дружеството се ангажира и с изготвянето на нотариален акт за придобиване на недвижим имот, както и посредничество пред нотариус във връзка с изповядване на сделката, както и във връзка с извършване на необходимите действия и представителство във връзка с вписването му в съответната служба по вписванията.

Ние подпомагаме нашите клиенти при намирането на най-подходяща финансова или правна схема на придобиването, което пести за тях много време, разходи и потенциални рискове.

С изготвяните от нас писмени правни анализи за всеки отделен проект, свързани със собствеността, тежестите и наличието на всички необходими разрешения, ние създаваме необходимата сигурност на нашите клиенти.