Структуриране на сделки с недвижими имоти

0.00 лв
В наличност
+
Заявка за консултация

Сделките с недвижими имоти са свързани със значителни разходи, част от които нормативно определени и поради това – предсказуеми. Правилното структуриране на сделките, с оглед оптимизиране на разходите и данъчните последици за участващите страни, винаги представлява предизвикателство за инвеститорите, които не са запознати със спецификата на правната система. Обикновено изборът се свежда до това дали сделката да се реализира като чисто придобиване на актив, или като придобиване на дялове/акции от дружество, чиято собственост е въпросният актив.

В процеса на консултиране във връзка със структурирането на сделки с недвижими имоти, екипът на „i Law“ разработва и представя пред клиента алтернативни схеми с посочване на предимствата и недостатъците на всяка от тях и свързаните с това рискове. В зависимост от определените от клиента приоритети „i Law“ препоръчва най-подходящата структура на сделката, намирайки за всеки отделен случай оптималния баланс между рискове и разходи.